Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Bombeke campers en de huurder. Bombeke campers is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten.

1. Definities
• Bombeke campers: camper verkoop/verhuur en bemiddeling in verkoop en verhuur van campers. Gevestigd aan de Mors 7 7151MX te Eibergen Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51471515( Holding de Lorijn BV).
• Website; www.bombekecampers.nl en/of www.lastminute-camperhuren.nl • Verhuurder, eigenaar en/of bemiddelaar van het voertuig.
• Huurder, de individu welke als privépersoon van Bombeke campers een camper huurt, een overeenkomst is aangegaan, is hoofdelijk aansprakelijk. • Huurovereenkomst, overeenkomst tussen Bombeke campers en de huurder.
Huurperiode, de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst. • Camper, is eigendom van Bombeke campers/ Holding de Lorijn of een derde partij die de camper in bemiddeling heeft gegeven bij Bombeke campers welke door huurder wordt gehuurd.
• Bestuurder(s), de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk in de huurovereenkomst als bestuurder(s) van de camper is opgegeven.

2. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle levering van diensten of producten namens Bombeke campers.
b. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dit schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Totstandkoming van de huurovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand wanneer:
• Bombeke campers een definitieve reservering bevestigingsmail heeft gestuurd aan de huurder.

4. Annulering
a. Annulering dient schriftelijk of via e-mail met ontvangstbevestiging te geschieden. De datum van de postbezorging en/of Email geldt hierbij als annuleringsdatum. Bombeke campers verplicht de huurder aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.
b. De annuleringskosten bedragen:
• Annulering 6 maanden of langer voor aanvang van de huurperiode is gratis. • 25% van de totale huursom. Bij annulering tussen 6 maanden en 3 maanden voor aanvang van de huurperiode.
• 75% van de totale huursom, bij annulering tussen 3 maanden en 6 weken voor aanvang van de huurperiode.
• 100% van de totale huursom, bij annulering 6 weken voor aanvang van de huurperiode.

5. Huurperiode
a. De huurperiode begint op de overeengekomen aanvangsdatum tussen 15.00 en 16.00 uur en eindigt op het einde van de overeengekomen einddatum tussen 9.00 en 10.00 uur.
b. Minimale huurperiode in het laag- en midden seizoen is 1 week. In overleg is korter mogelijk. Tijdens hoogseizoen geldt een minimale huurperiode van 2 weken, in overleg kan er gekeken worden of een periode van 1 week te realiseren is. c. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs of een gedeelte hiervan.
d. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele, of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7e deel van de weekhuur) overschrijding berekend. Daarnaast wordt er een extra vergoeding van € 250,00 aan de huurder in rekening gebracht.

6. Verzekering
a. Pechhulp is door ons verzekerd. U kunt de pechhulpdienst 7 dagen per week, 24 uur per dag bereiken. Het telefoonnummer staat vermeld op de groene kaart. Als u dit nummer belt zorgen zij ervoor dat een lokale pechhulp instantie zo snel mogelijk ter plaatse komt om u te helpen.
b. De camper is WA + Casco, inclusief inzittenden verzekerd.
c. Evenementen- of zakelijke verhuur is uitgesloten (bv. popfestivals, reizen naar Alpe d’Huzes).
d. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden
geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder.
e. Beschadigingen aan inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. g. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid zijn nimmer voor rekening van Bombeke campers.

7. Waarborgsom/Eigen Risico
a. Eigen risico en waarborg kan worden afgekocht d.m.v. een bij Bombeke campers afgesloten regeling kosten hiervoor bedragen €11.00 p/dag.
Uitzonderingen: Parkeerschade deze kan voorkomen worden door de passagier mee te laten kijken, luifelschade ook deze kan worden voorkomen door de luifel
uitsluitend te gebruiken als je onder de luifel zit. Indien je niet bij de camper aanwezig of naar bed de luifel altijd indraaien.
Schade aan het interieur valt hier buiten.
b. Afkoop Eigen risico en waarborg is geen verplichting.
c. De waarborgsom//Eigen risico per huurperiode bedraagt C 1500,00. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Bombeke campers is nagekomen, binnen 14 werkdagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht, teruggestort op de rekening van de huurder. Dit vindt eventueel plaats onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. d. Als het niet duidelijk is wat de extra verschuldigde kosten zijn op het moment van terugbrengen, door bijvoorbeeld een aanrijding, wordt de resterende waarborgsom pas teruggestort nadat het duidelijk is wat de extra kosten zijn.
e. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade, waar Bombeke campers overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder het meerdere, vastgesteld door Bombeke campers, boven de waarborgsom aan Bombeke campers betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.
f. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

8. Legitimatie
Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort/ID kaart en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

9. Betaling
a. Bij het tot stand komen van de overeenkomst:
• Langer dan 6 maanden voor aanvang van de huurperiode dient de huurder 25% van de totale huursom te betalen.
• De resterende huursom dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn.
• Wanneer u ‘last minute’ heeft geboekt, dan dient u het volledige bedrag ineens te voldoen. Zo spoedig mogelijk na boeking. Het bedrag dient binnen te zijn voor vertrek.
b. De waarborgsom dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn.
c. Betaling dient te geschieden op IBAN NL28ABNA0517431424 t.n.v. Bombeke Campers te Eibergen o.v.v. naam huurder.
d. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Bombeke campers de huurder een herinnering. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling heeft
Bombeke campers het recht de overeenkomst te ontbinden en worden annuleringskosten zoals omschreven in artikel 5.2 aan de huurder in rekening gebracht.
e. Ook kan Bombeke campers de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.
f. Eventuele bekeuringen of andere (verkeers)boetes, tolgelden welke Bombeke campers heeft ontvangen en welke betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

10. Reparaties en schades
a. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering. b. Aangezien de camper aan de buitenzijde ongewassen wordt ingeleverd kan er niet goed beoordeeld worden of er (kleine) beschadigingen hebben plaatsgevonden. Bombeke campers houdt zich het recht om deze eventuele beschadigingen binnen 5 werkdagen na inlevering te melden ongeacht het feit dat deze bij inleveren niet zijn opgetekend.
c. Ondanks dat de campers van Bombeke campers goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot C 125,00 uit laten voeren.
Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper/ opbouw. Voor reparaties welke dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Bombeke campers te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich aan de instructies van Bombeke campers. Op naam van Bombeke campers gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald, tegelijkertijd met de terugbetaling van de (resterende) waarborgsom. d. Bij een motorische schade en/of defect, zal een eigen risico van €1000,00 door Bombeke campers worden ingehouden. Na een onpartijdig onderzoek aangaande de motorische schade c.q. defect, op kosten van de huurder, zal in geval van schuld door de huurder het eigen risico van € 1000,00 gelden. Onder motorische schade wordt schade aan de motor, versnellingsbak, koppeling alsmede alle draaiende delen verstaan.
e. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Waarop een eventuele schade als ook de gegevens van de tegenpartij vermeld dienen te worden. Dit formulier dient bij de verhuurder ingeleverd te worden. Let op: dit schadeformulier dient bij ELKE
vorm van schade te worden ingevuld. let hierbij vooral goed op de datum, tijd, locatie en persoonsgegevens. De schade wordt in behandeling genomen wanneer beide partijen hebben ondertekend.
f. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Bombeke campers telefonisch op de
hoogte te stellen. Telefoonnummer (+31) 646355993
g. De verhuurder heeft de camper verzekerd. Waar is afhankelijk van de eigenaar En is verzekerd voor repatriëring volgens de voorwaarden van de verzekering. In dergelijke omstandigheden dient de huurder de verhuurder én de alarmcentrale te bellen. Tel. Nummer alarmcentrale staat vermeld op de groene kaart. h. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
i. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur etc. zijn geheel voor rekening van de huurder.
j. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Bombeke campers. k. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.
L. Bombeke campers is nooit aansprakelijk voor; indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-en/of milieuschade waaronder inbegrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, verlies van marktaandeel, productiestagnatie, gedane investeringen etc.

11. Bestuurder
a. De bestuurder dient ten minste 21 jaar te zijn en 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd. Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende, rekening houdend met het gewicht op kenteken van 3500 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, vers watertanks, gasflessen, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper. De maximale massa mag niet overschreden worden. Maximale massa= door de fabriek opgegeven max. gewicht van het voertuig te weten ledig voertuig + totale gewicht van de lading + gewicht van de inzittenden.
b. De geldigheid van het rijbewijs mag niet verlopen tijdens de verhuurperiode. c. De camper mag alleen bestuurd worden door diegene die een kopie van het rijbewijs heeft ingeleverd of een kopie door ons heeft laten maken. d. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Bombeke campers zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.
e. De huurder is verplicht om regelmatig het olie en koelwaterpeil evenals de bandenspanning te controleren en op het gewenste niveau te houden.

12. Verplichtingen van de huurder
a. De camper blijft te allen tijde eigendom van Bombeke campers. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen. b. De huurder garandeert dat de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.
c. De huurder is verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het aantal personen welke vervoert mag worden zijn op het kenteken aangegeven.
d. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, wapens met de camper te vervoeren.
e. Het totale gewicht mag na belading niet meer zijn dan 3500 kg inclusief inzittenden.
f. Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. g. Aan vloeistofverbruik voor het chemische toilet zijn geen kosten verbonden. h. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.
i. De huurder draagt de verantwoordelijkheid dat er NIET «rookt wordt in de camper. j. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van de camper gebonden kosten (bv. Tolgeld, kosten brandstof, boetes, lekke banden, reiniging en parkeren) voor rekening van de huurder.
k. De huurder levert de camper tijdig in (zoals beschreven in de algemene voorwaarden) in dezelfde staat als bij aanvang verkregen.
L. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Bombeke campers, die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Bombeke campers daardoor lijdt.

13. Instructies
a. Bij het afhalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de camper en toebehoren. Handleiding is ook in de camper op schrift aanwezig.
b. Bij ingebruikneming van de camper ontvangt de huurder een lijst met hierop de volledige inventaris, alsmede een formulier, waarop schades bij vertrek geregistreerd worden.
c. Voor aanvang van de huurperiode wordt schade (Aan inboedel, binnenzijde en buitenzijde) genoteerd, deze formulieren worden door beide partijen ondertekend. Na verhuurperiode wordt dit nogmaals opgenomen en beschreven en door beide partijen getekend.

14. Welke landen mogen bezocht worden
a. Alle landen van Europa mogen met de camper worden bezocht m.u.v. vooraf door
de verzekering en Bombeke campers aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart.
b. Het is NIET toegestaan met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper te gebruiken voor wintersportdoeleinden.(Tenzij vooraf besproken en overeengekomen).

15. Huisdieren en roken
a. Huisdieren zijn toegestaan in enkele van onze campers, hiervoor geldt een toeslag b. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van €750,- op de waarborgsom ingehouden.

16. Inleveren camper.
a. De Camper dient in oorspronkelijke staat bij de verhuurder terug bezorgd te worden.
b. Indien de camper niet op tijd terug is op de afgesproken locatie, heeft de verhuurder het recht de camper onmiddellijk terug te nemen vanaf de huidige locatie.
c. De camper wordt op het afgesproken tijdstip (vermeld op huurcontract teruggebracht (tussen 9.00 en10.00 uur).
De camper wordt afgeleverd met;
• Gereinigde binnenzijde (schoonmaak buitenzijde wordt door Bombeke campers gedaan).
• De schoonwatertank leeg.
• Lege afvalwatertank.
• De toiletcassette leeg- en schoongemaakt van binnen en buiten. • Volle brandstoftank.
• Roken is ten strengste verboden.
Is dit niet het geval, dan zal in rekening worden gebracht:
• € 100,- voor het reinigen van de binnenzijde.
• € 100,- voor het ledigen en schoonmaken van de toilet cassette. • € 25,- voor het ledigen van de afvalwatertank en/of vullen van de watertank. • € 25,- voor het voltanken van de brandstoftank + de brandstof. • € 750,- wanneer er in de camper gerookt is.
d. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht, of er wordt door Bombeke campers achteraf aan de huurder kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

17. Aansprakelijkheid
a. Bombeke campers is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbereikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
b. Bombeke campers kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
• Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
• Enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.
c. Bombeke campers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bombeke campers is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
d. Bombeke campers is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade. e. Bombeke campers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
f. Indien Bombeke campers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bombeke campers beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bombeke campers gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Bombeke campers beperkt tot de hoogte van de totale huursom, exclusief de waarborgsom.
g. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Bombeke campers.

18. Verwerking van persoonsgegevens
a. Bombeke campers verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
b. Het is Bombeke campers toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
• Indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
• In het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure. • Ter bescherming van de rechten of het eigendom van Bombeke campers. • Ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid. • Bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten
• Het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Bombeke campers.

19. Restbepalingen
a. Bombeke campers kan een reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder zo spoedig mogelijk, nadat hij de reservering geplaatst heeft, een e-mail waarin dit kenbaar gemaakt wordt. Bombeke campers zal het reeds betaalde bedrag aan de huurder terugbetalen.
b. Bombeke campers is bevoegd de reservering te annuleren indien er sprake is van overmacht, ook nadat aan de huurder de reservering is bevestigd. Onder overmacht
wordt o.a. verstaan:
• Weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper.
• Het te niet gaan van de camper die door de huurder is gereserveerd en indien Bombeke campers geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen. c. Indien Bombeke campers de camper niet aan de verhuurder ter beschikking kan stellen, dan heeft Bombeke campers het recht aan de verhuurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de verhuurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op de restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enig andere vorm van compensatie.
d. Bij annulering van de reservering is Bombeke campers niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.
e. Bombeke campers heeft het recht om de huurovereenkomst direct te beëindigen en de camper terug te nemen als de huurder de verplichtingen in de huurovereenkomst of algemene voorwaarden niet nakomt. Dit kan zonder ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst, de huurder dient hier volledig aan mee te werken.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op elke overeenkomst tussen Bombeke campers en de huurder is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Bombeke campers worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Bombeke campers is gelegen. De huurder
heeft 1 maand de tijd nadat Bombeke campers zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.